Påverka människor mer än miljön

Att genomföra en festival eller andra aktiviteter förbrukar mycket resurser. Bland dem som arbetar med Hallifornia och är aktiva finns en stor medvetenhet om miljöfrågor. En majoritet av de aktiviteter som är anknutna till Hallifornia handlar om naturupplevelser.

Partners med aktivt ekologiskt hållbarhetsarbete

Hallifornia 2017 ämnar lyfta fram ekologisk hållbarhet på ett tydligare sätt gentemot besökare och medverkande aktörer. Företag och utställare kommer att uppmanas att informera om miljöcertifiering och ekologiskt utvecklingsarbete. Aktörer under temat Fair trade och Global rättvisa kommer att bjudas in.

Planering för minskad miljöpåverkan

Hallifornias ledning och organisation arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt miljöledningssystem. Arbetet bedrivs på olika nivåer inom organisationen och med olika verktyg, samtliga med den gemensamma fokusen på miljökonsekvenserna.

I den interna projektorganisationen används LCA och REAP Petite samt åtgärder för att minska reducera CO2-emissioner. En medvetenhet om miljöpåverkan tillämpas vid beställning av material, planering av transporter och energiförbrukning. Olika åtgärder för ekologisk hållbarhet kommer att lyftas fram som en del av festivalens profil.

Läs mer

Jämställdhet

Våra tankar kring strukturer, fördomar och representation.

School of Life

Ungdomar får ansvar, förtroende och erfarenhet.

Welcome to Hallifornia

Hallifornias arbete med välkomnande och integration.